call
Giới thiệu Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

“Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh”. Con người do bởi vô minh mà phải bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài hiện thể nơi coi Ta Bà, đoạt được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài đã trao truyền lại cho nhân sinh con đường CHÂN LÝ để giải quyết SANH-LÃO-BỆNH-TỬ với chủ trương Xuất Thế là pháp môn tối thượng của Ngài.

Từ ngày đó đến nay kể đã hơn 2.500 năm, đã có rất nhiều các Bậc Bồ Tát, các vị Tổ chân truyền nhận lãnh và tiếp tục con đường hoằng hóa Phật Đạo cứu độ nhân sinh tùng theo nơi sở đắc của mình mà Đạo Phật ngày nay phát triển quá ư rộng rãi với 12 tông cùng phái.

Giữa thời Hạ Lai Lạc Pháp này, Ngài Tịnh Vương Nhất Tôn thừa hành Tịnh Vương Phật để khai mở lại con đường Pháp Tạng tại nhân gian. Ngài lập con đường cư nhân hạnh: “PHẬT PHÁP BẤT LY THẾ GIAN GIÁC”, đi trong “Sắc - Thinh - Hương - Vị - Xúc-pháp” không lầm, không nhiễm, TỰ TẠI VÔ NGẠI đến ĐẠI BI mà được TRI KIẾN GIẢI THOÁT. 

Pháp Tạng được khai mở từ 1965 mà chỉ đến năm 1971 đã phát triển với một số lượng tín chúng đông đảo. Trong số đó đã có một số không nhỏ các vị đã có sự hiểu biết khá, có vị đã sở đắc được đến trí tuệ cơ bản. Ngày ngày 2 tháng 8 năm 1971 (tức ngày 12 tháng 6 năm Tân Hợi) Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đã được cấp giấy phép chính thức hoạt động như một tổ chức tôn giáo độc lập. 

Con đường tu theo Pháp-Tạng là con đường đi vào Chân-Lý Thực-Tiễn, không ảo vọng-cao siêu mơ-màng hai lối. Từ khởi đầu mới nhập môn biết phát Bồ-Đề-Tâm nguyện, đến nâng dần cho người tu bước vào con đường biết làm chủ được thân-tâm, đến điều-ngự làm chủ các pháp-giới, từng phần giải-thoát đoạt đến hoàn toàn Giải-Thoát. Đó là con đường nhìn thẳng vào CHƠN-TÁNH để tu: TỰ-TÁNH TỎ-TÁNH đến MINH-TÂM KIẾN-TÁNH.

Là những chân tử nối bước trên con đường Pháp Tạng, chúng tôi nhận ra được giá trị không thể nghĩ bàn của Pháp Tạng cùng Giáo lý & Kinh sách mà Đức Ngài Tịnh Vương đã lưu lại cho nhân sinh nên chúng tôi rất muốn được trân trọng giới thiệu tới cùng Tất-Cả các Quý-Vị.

Ban Tu Thư PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM.


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767